+31 6 15 64 43 35

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. HeartForce: eenmanszaak, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 82185468. HeartForce levert diensten in de vorm van training en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en communicatie. 

2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht aan HeartForce verstrekt.

3. Klant: de persoon of personen voor wie aan HeartForce opgedragen diensten bedoeld zijn. De Klant en de opdrachtgever kunnen in persoon dezelfde zijn.

4. Partijen: Opdrachtgever en HeartForce.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van HeartForce, alle diensten uitgevoerd door HeartForce en alle overeenkomsten met HeartForce. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door HeartForce schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 Offertes

1. De door HeatForce gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is vermeld in de offerte. HeartForce is slechts aan een offerte gebonden indien deze binnen 30 dagen schriftelijk wordt aanvaard.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, reis-en parkeerkosten, tenzij anders is vermeld in de offerte.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst zonder voorbehoud heeft ondertekend en het aldus ondertekende exemplaar bij HeartForce retour is ontvangen. 

2. De duur van de opdracht is in de offerte vastgelegd. Als de duur van de overeenkomst in verband met de aard van de dienstverlening niet van tevoren kan worden vastgelegd wordt een raming van de duur of het aantal sessies in de offerte opgenomen. Partijen bepalen vervolgens in overleg de uiteindelijke duur van de uitvoering van de diensten. 

3. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt HeartForce slechts nadat de Klant deze schriftelijk (of digitaal) heeft bevestigd.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Met HeartForce gesloten overeenkomsten leiden voor HeartForce tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. HeartForce komt haar verplichtingen na, zoals naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van uitvoeren van de opdracht van HeartForce verlangd kan worden. 

2. De Klant draagt verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die HeartForce en de Klant gezamenlijk doorbrengen als daarna.

3. HeartForce verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. HeartForce kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.

4. Indien de Opdrachtgever derden wil betrekken bij de uitvoering van de opdracht, dient hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van HeartForce te worden verkregen.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die HeartForce heeft gevraagd of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HeartForce worden verstrekt. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet, heeft HeartForce het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HeartForce zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal HeartForce de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal HeartForce daarbij vermelden in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7 Annulering

1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, opleiding, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject per e-mail te annuleren. De annulering is definitief als HeartForce deze per e-mail heeft bevestigd.

2. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van een training, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject kosteloos geschieden.

3. Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang training van een training, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject is HeartForce gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang het volledige bedrag.

4. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur of als de Klant niet verschijnt is HeartForce gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 75 euro.

5. HeartForce heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, training, opleiding, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject te annuleren of deelname van een Klant te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige voor de diensten voor deze Klant aan HeartForce betaalde bedrag.

6. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de Klant na aanvang van de workshop, training, opleiding, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van HeartForce, anders rechtvaardigen.

 

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1. HeartForce heeft het recht om de opdracht voortijdig te beëindigen, maar uitsluitend ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. HeartForce houdt in dat geval, in ieder geval, aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

2. HeartForce behoudt zich het recht voor om Klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de werkzaamheden verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de opdracht aan HeartForce.

3. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door middel van een ingebrekestelling door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4. Beide Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te nemen.

5. Elk van Partijen kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, als: 

o de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend,

o de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd,

o de andere partij zijn onderneming staakt,

o op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd,

o de andere partij een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden,

o de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

6. Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt HeartForce de reeds door de Opdrachtgever aan haar verrichte onverschuldigde betalingen aan de Opdrachtgever terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

Artikel 9 Betaling

1. De Opdrachtgever is voor de diensten betaling van de in de overeenkomst vastgelegde prijzen en tarieven verschuldigd.

2. HeartForce brengt werkzaamheden in rekening per factuur. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HeartForce in de factuur vermelde wijze. Als HeartForce dit in de offerte heeft vermeld, kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

3. Indien de Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschuldigd:

o een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en

o de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van HeartForce.

Voorts zijn alle kosten door HeartForce gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Daaronder zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. HeartForce aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij aan HeartForce opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien HeartForce enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

3. Elke aansprakelijkheid van HeartForce voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

4. De beperking van aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven wordt mede bedongen ten behoeve van door HeartForce ingeschakelde medewerkers en hulppersonen.

 

Artikel 11 Geheimhouding

1. HeartForce verbindt zich tot geheimhouding van alle informatie van de Opdrachtgever en de Klant, waarvan zij in het kader van de opgedragen diensten kennisneemt, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter haar tot bekendmaking daarvan verplicht. De Opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dit niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.

2. HeartForce heeft hiertoe aan al haar collega’s en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden een geheimhoudingsplicht opgelegd. Daarnaast zijn de betrokken collega’s en derden, afhankelijk van de aard van de te verlenen diensten, gebonden aan gedragscodes en professionele beroepscodes.

3. In het geval HeartForce in opdracht van een werkgever diensten verleent aan een Klant geeft HeartForce geen informatie over de uitvoering van de opdracht of de situatie of vorderingen van de Klant aan de Opdrachtgever c.q. de werkgever dan na gerichte schriftelijke toestemming van de Klant.

4. Aan de opdracht zal door HeartForce niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

5. Op alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen HeartForce en de Opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen wisselen geen informatie met vertrouwelijke inhoud uit via media die door derden worden beheerd en bij gebruik waarvan de vertrouwelijke behandeling van de informatie niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 12 Verwerking van persoonsgegevens

1. HeartForce verwerkt persoonsgegevens, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dat kan gaan om gegevens die de Opdrachtgever en/of Klant zelf verstrekt of om gegevens die met toestemming van de Opdrachtgever en/of Klant worden verstrekt. Welke gegevens HeartForce precies verwerkt en met welk doel, staat in het Privacy Policy van HeartForce. De Privacy Policy is te vinden op de website van HeartForce en kan te allen tijde worden opgevraagd.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

1. Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld of gebruikt door HeartForce voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van HeartForce. Datzelfde geldt ook voor de eventueel door HeartForce uit te brengen (tussen-en eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van HeartForce, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. HeartForce behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Voortdurende verplichtingen

1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: aansprakelijkheid (artikel 10), geheimhouding (artikel 11), verwerking van persoonsgegevens (artikel 12), intellectuele eigendom (artikel 13), toepasselijk recht en geschillen (artikel 15).

 

Artikel 15 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

1. Op overeenkomsten met HeartForce is Nederlands recht van toepassing.

2. HeartForce behandelt klachten conform het klachtenreglement dat opvraagbaar is bij de directie.

3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen HeartForce gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 31 januari 2024